+32 479 626507 info@largus.be Eekhoornlaan 2, 2910 Essen

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden, geldig op alle overeenkomsten

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Largus, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Largus verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

Largus behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze gewijzigde voorwaarden gaan in vanaf publicatie op de website. Deze wijzigingen gelden ook op reeds gesloten overeenkomsten waarbij een termijn van 30 dagen na bekendmaking in acht wordt genomen en de klant de mogelijkheid heeft om tot deze datum de overeenkomst te ontbinden.

De klant verbindt zich ertoe akkoord te gaan dat facturen via mail worden overgemaakt, dit tenzij een schriftelijke melding van de klant voor niet akkoord.

Artikel 1: Offertes en overeenkomst

Alle offertes en prijsopgaven van Largus zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgaven van Largus blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Largus. Facturering geschiedt op basis van deze offertes.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Largus zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Largus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Door ondertekening en retourzending van een offerte van Largus verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Largus en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) verleent de consument een termijn van minstens 14 kalenderdagen aan elk contract afgesloten op afstand gedurende dewelke men kan afzien van het contract. Met andere woorden, gedurende deze termijn van 14 kalenderdagen kan de consument de onderneming informeren dat hij zijn goed of zijn dienst niet meer van haar wenst te kopen zonder boetes en zonder een reden op te geven. Dit recht van afstand geldt inzake deze algemene verkoopsvoorwaarden voor diensten, vanaf de dag na de dag waarop het contract werd afgesloten.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door Largus voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een éénmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Largus en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst beëindigt op het einde van een periode, mits een aangetekende schriftelijke opzegging, minstens 90 dagen vóór het verstrijken van een periode van twaalf maanden.

Largus heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Largus gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bv. Wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Largus onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

In alle gevallen van beëindiging, door Largus of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de dag van de effectieve beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Largus het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met interest, te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

Largus heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

Largus heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Largus aanbevolen onderhoudssoftware.

Bij beëindiging van deze overeenkomst worden alle gegevens die zich op een computer of server –beheerd door Largus- bevinden, onherroepelijk verwijderd. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

Largus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Largus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Largus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Largus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Largus zijn verstrekt, heeft Largus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Largus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Largus of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart Largus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

De klant vrijwaart Largus voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Largus, waarna Largus deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Largus binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Het melden van gebreken schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Klachten betreffende de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na oplevering van de dienst (de online publicatie van de webpagina/website in haar officiële en definitieve URL). Verborgen gebreken dienen op korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

Artikel 4: Levering en levertijd

Largus gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

het ontwerpen van een nieuwe website maakt Largus eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Largus. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Largus ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Largus over tot het voltooien van de volledige website.

Mocht Largus onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Largus alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Largus een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Largus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

Artikel 5: Betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Largus behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze wijzigingen per e-mail of schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien de klant niet akkoord kan gaan met de gewijzigide prijzen of tarieven heeft deze het recht de overeenkomst kostelooos op te zeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand.

Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Largus en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

De facturen zijn contact betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Largus (Ernest Jouretlaan 34, 2650 Edegem) kenbaar gemaakt worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

De opdrachtgever dient een derde van het totale bedrag van de offerte als voorschot te betalen. Dit voorschot dient betaald te worden vóór aanvang van de werkzaamheden. Zolang het voorschot niet betaald werd behoudt Largus zich het recht voor haar webdesigndiensten op te schorten. Bij oplevering van de website(de online publicatie van de webpagina/website in haar officiële en definitieve URL) van de afgewerkte webpagina/website wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het reeds betaalde voorschot. Largus stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

De facturen van Largus, behoudens de voorschotfactuur die betaald dient te zijn voor de webdesigndiensten zullen aangevat worden, zijn betaalbaar binnen een periode van uiterlijk 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.

Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Largus een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Largus een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van deze aanmaning, t.w. netto € 10.00, worden eveneens in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

Indien de herinneringen zonder gevolg blijven, zal Largus alle eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten opschorten totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

Bij schorsing van lopende diensten blijven de vaste kosten (dewelke bij aanvang van de overeenkomst in werking treden; externe kosten die Largus in onderlinge schriftelijke overeenkomst met de klant maakt) hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd aan de klant.

Alle kosten die door Largus gemaakt worden voor de ontwikkeling van een specifieke toepassing, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten laste van de klant en worden aan de klant gefactureerd, tenzij dit anders overeengekomen wordt.
In geval Largus haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt heeft de klant recht op een vergoeding van 15% van de vooropgestelde prijs.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn dient hij uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Largus hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien Largus abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Largus het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Overmacht

Noch de klant, noch Largus zijn verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomst indien er zich overmacht voordoet.

Wat niet wordt beschouwd als overmacht:
-> de klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de diensten geleverd door Largus.

Largus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Largus als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Largus alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Largus geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Largus tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Voorzover Largus bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Largus weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Largus op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Largus of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Largus.

Ingeval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Largus is slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Largus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Largus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Largus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. Hieruit volgt dat Largus niet aansprakelijk kan worden gesteld alsook niet gerechtelijk vervolgd kan worden door de klant en/of door derden. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De ter beschikkingstelling van gegevens en de mededeling die de klant doet van gegevens over het internet, gebeurt steeds op eigen risico. De klant dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit en confidentialiteit van zijn/haar gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informaticacriminaliteit.

Largus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Largus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte juiste en /of volledige gegevens.

Largus is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Largus voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Largus is geadviseerd.

Largus is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

Artikel 8: Overdracht van rechten en verplichtingen

Largus noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 9: Copyright

Al het door Largus vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Largus niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Largus gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Largus vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Largus een contract is aangegaan.

Het eigendom van door Largus verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Largus, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Largus hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Largus gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Largus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Wijziging van de algemene voorwaarden

Largus behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen gaan van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Largus met name www.Largus.be.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de klant de wijzigingen niet kan aanvaarden heeft deze het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen binnen een termijn van 7 dagen na de mededeling van de wijzigingen door Largus.

Artikel 11: Adverteren op websites die door Largus beheerd worden

Het adverteren kan in principe op elke dag van de maand ingaan.

Minimale looptijd van een advertentie is in principe 1 maand.

Facturering en betaling vinden vooraf plaats.

Bij langer lopende contracten is betaling per maand mogelijk. Ook hier vindt betaling vooraf plaats.

Op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling wordt de banner geplaatst op de site(s), tenzij een later tijdstip is overeengekomen.

De dag van de maand waarop de banners geplaatst zijn wordt hieronder de ‘vervaldag’ genoemd.

Bij betaling per maand ontvangt opdrachtgever twee weken vóór de vervaldag een factuur.

Indien Largus op de vervaldag nog geen betaling heeft ontvangen wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en worden de banners verwijderd op de dag na de vervaldag.

Aan het beëindigen zijn geen kosten verbonden.

Banners dienen beperkt te zijn qua ‘gewicht’. Banners die de laadtijd van de website aanzienlijk vertragen kunnen geweigerd worden. Ook banners die niet geoptimaliseerd zijn kunnen geweigerd worden.

Indien opdrachtgever het oneens is met dit oordeel blijft deze echter aan de overeenkomst gehouden en blijft opdrachtgever betalingsplichtig.

Verder gelden voor het adverteren via banners de algemene voorwaarden.

Artikel 12: Overige

Largus zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Largus.

Wanneer Largus bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

Largus is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

De klant zal elke adreswijziging of belangrijke wijziging in haar juridische vorm (overname, verandering BTW nummer…) onmiddellijk melden aan Largus. Indien de klant dit nalaat, kan Largus de kosten voor opzoeking of foutief gestuurde zendingen, verhalen op de klant.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Largus. De laatst gepubliceerde versie is steeds van toepassing c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Domeinregistratie/hosting

Elke bestelling en gebruik van diensten duidt op een inzage en akkoordverklaring van de klant met onze voorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge toestemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

Largus behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze gewijzigde voorwaarden gaan in vanaf publicatie op de website. Deze wijzigingen gelden ook op reeds gesloten overeenkomsten waarbij een termijn van 30 dagen na bekendmaking in acht wordt genomen en de klant de mogelijkheid heeft om tot deze datum de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Largus heeft het recht de tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging indien het een onevenredige prijsverhoging betreft, doch het huidige contract blijft geldig tot het einde van de initiële periode.

Betalingsvoorwaarden

De facturen dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Largus zal een herinneringskost aanrekenen van 6 EUR exclusief BTW voor elke herinnering van onbetaalde facturen.

Bij niet tijdige betaling van een bepaalde dienst heeft Largus het recht alle diensten naar de klant te schorsen of te staken. Largus behoudt het recht om bij laattijdige betaling een kost te vorderen van 10% van de totale kost van de te betalen dienst, met een minimum van 30 EUR exclusief BTW. In deze vergoeding zijn protest- en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar. Alle kosten, als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocaatkosten (met een minimumbedrag van 250 EUR exclusief BTW per geval) zullen worden gedragen door de klant. Indien na 7 dagen de uitstaande rekeningen aan Largus niet voldaan zijn, zal deze alle hosting accounts verwijderen en alle andere diensten van de klant stopzetten. Er kan een re-activeringskost worden aangerekend.

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Largus kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Largus een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum looptijd van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

Alle diensten aangeboden door Largus dienen steeds voldaan te worden voor het eerstkomende jaar alvorens de diensten zullen aanvangen, tenzij anders aangeduid. Alle diensten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij de klant de overeenkomst minstens 90 dagen voor het verlopen van de periode per aangetekend schrijven opzegt.

Alle diensten kunnen worden stopgezet indien facturen 14 dagen na factuurdatum nog niet voldaan zijn. Eenmaal alle openstaande saldo’s voldaan zijn kunnen de diensten terug hernomen worden. Het stopzetten van de diensten verlost de klant echter niet van zijn schulden.

Alle betalingen aan Largus zijn niet vergoedbaar tenzij de klant ernstige vermijdbare fouten veroorzaakt door Largus kan aantonen. De bewijslast rust hier bij de klant. Indien Largus zich genoodzaakt ziet om de dienstverlening te stoppen of te onderbreken, dan kan de klant geen aanspraak maken op een terugbetaling. Tenzij de klant ernstige vermijdbare fouten kan bewijzen gemaakt door Largus.

Indien uw account wordt opgeheven zullen onmiddellijk alle bestanden van uw account worden verwijderd (data/websites/e-mailadressen, -aliassen en mailinglists).

Largus heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de gebruiker te beboeten tegen EUR 250 indien:
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de (inter)nationale wet – en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
– opdrachtgever pornografische materialen opslaat op het account;
– opdrachtgever bezoekers de gelegenheid geeft om illegale software (warez/mp3s etc.) te downloaden vanaf het account;
– opdrachtgever op welke manier dan ook illegale content aanbiedt.

Bij een verhuis van een domeinnaam zal Largus zijn volledige medewerking geven indien er geen openstaande betalingen meer zijn aan Largus.

Algemene reglementen voor afgenomen diensten

Aan deze reglementen moet ten allen tijden voldaan worden. Niet alleen de klant, maar ook elke andere persoon die gebruik maakt van de diensten van Largus heeft zich te houden aan de volgende reglementen: De klant begrijpt verantwoordelijk te zijn voor de controle van gebruik van dataverkeer, schijfruimte en webruimte van zijn site, dit kan gebeuren door in te loggen op zijn hosting controlepaneel. Bij overschrijding van de aan u toegewezen schrijfruimte of bandbreedte, gekoppeld aan uw hosting plan, verklaart u zich akkoord tot het kopen van extra blokken schijfruimte en/of bandbreedte of up te graden naar het volgende pakket aan de op dat moment geldende tarieven. Dergelijke betaling dient onmiddellijk te gebeuren en kan niet betwist worden.

Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft Largus het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,06 per Megabyte opslagdata per maand.

Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op de verbinding van Largus dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de dataverkeerlimiet ernstig overschreden wordt, heeft Largus het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 2,00 per Gigabyte.

De loginnaam en het paswoord zijn persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden, waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat zij misbruik zullen maken van het account. In elk geval blijft opdrachtgever aansprakelijk voor de gedragingen ten aanzien van het account. Hij dient Largus onmiddellijk te verwittigen als hij een vermoeden heeft van inbreuken op veiligheid, niet toegelaten gebruik van zijn account of verlies of diefstal van zijn gegevens.

Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website en/of homepage te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
Het is de klant niet toegestaan serverprocessen in te laden die verder reiken dan datgeen redelijkerwijs voor het functioneren van een website nodig geacht kan worden. Expliciet verboden zijn ondermeer IRC gerelateerde services.

Uw virtual hosting account mag niet significant meer systeembronnen opeisen dan overige hosting accounts op de betreffende webserver, tenzij anders overeengekomen.

De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de “Netiquette” (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan).

Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
– spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
– inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
– het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en of beelden geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval kinderpornografie;
– seksuele intimidatie of het op andere wijze storen van personen;
– hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet

Materiaal dat door Largus wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien is niet toegestaan en kan zonder waarschuwing verwijderd worden.

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Indien Largus merkt dat er illegale activiteiten plaatsvinden op diens servers zal dit gemeld worden aan de verantwoordelijke instanties. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Largus, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Largus toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de klant verboden processen te laten lopen, waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Largus, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt op het systeem, terwijl de klant geen directe verbinding heeft met het systeem.

Het is niet toegelaten om volgende soorten sites, materiaal of programma’s te hosten op onze servers: warez, hacking, DOS of DDOS, proxy, mp3 met copyright, adult inhoud met minderjarigen, porno, bulk email, IRC, IRC bots of eender welk ander programma dat excessief gebruik maakt van de beschikbare serverbronnen.

De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

Het is niet toegestaan om een negatieve invloed uit te oefenen naar de dienstverlening toe aan andere klanten. Dit kan ondermeer zijn door het overbelasten van de server. Indien de klant geen gevolg geeft aan verwittigingen hier omtrent zal de dienstverlening stopgezet worden. Het is strikt verboden om ongewenste email (spam) te versturen via onze diensten. Dit kan aanleiding geven tot het onderbreken of het schrappen van de dienstverlening.

Indien schade aangetoond kan worden veroorzaakt door klanten behoudt Largus zich het recht hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Dit kan onder meer zijn door het plaatsen van virussen op onze systemen of door pogingen tot inbraak.

Largus behoudt zich het recht om bestanden van klanten in te kijken indien er vermoedens zouden bestaan van misbruik.

Largus zal in geen geval persoonlijke gegevens delen met derden, met uitzondering van gerechterlijk bevel.

Eigendomsvoorbehoud

Het door Largus vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Largus. Indien Largus verminking signaleert zonder daarvoor toestemming te hebben verleend, behoudt Largus zich het recht voor, de rechten aan de klant te verkopen, of herstel tot oorspronkelijke staat te eisen, of het verminkte product definitief te verwijderen.

Aansprakelijkheid
Largus is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Largus weinig of geen invloed op kan uitoefenen Largus kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Largus of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Largus.

Largus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Largus. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Largus slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Largus is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Largus gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Largus zal in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van Data of inkomstenderving.

Largus is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Largus. Met name is Largus niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:
– onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet,
– een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant,
– handelingen van andere klanten of internetgebruikers,
– wijzigingen in software, log-in procedure, account, E-mailadressen en IP-adressen.

Largus kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies of beschadiging van data bewaard op zijn servers. De klant blijft als enig ultiem verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn gegevens. Het is de klant toegestaan een herstel aan te vragen van zijn account (max. 1 maal per maand), maar Largus geeft geen enkele garantie op een backup of de volledigheid en betrouwbaarheid van de backups. Largus behoudt geen reservekopieën van de data of instellingen die de klant heeft upgeloaded naar de server. De klant dient belangrijke informatie zelf te waarborgen.

Largus is gerechtigd ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in de software, de log-in procedure, het account, in de E-mail adressen en in de IP-adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Largus ontstaat.

Largus zal in deze de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Deze zullen ruim van te voren (> 1 week) gecommuniceerd worden via mail. Deze periode kan ingekort worden, indien dit noodzakelijk is voor het correct en volledig blijven functioneren van de door de opdrachtgever afgenomen diensten en/of producten.

De klant begrijpt dat door de technische aard van de geleverde diensten er onderbrekingen of downtimes kunnen voorkomen. Largus zal alles in het werk stellen om dergelijke storingen te voorkomen. Largus kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze storingen. Wij bieden geen compensatie bij eventuele technische of netwerkstoringen.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en plichten voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Het overdragen zonder toestemming kan leiden tot beëindiging van geleverde diensten.

Buitengebruikstelling

Largus heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant terzake van de overeenkomst een verplichting tegenover Largus niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Largus zal opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Largus kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Largus is niet verplicht terugbetalingen te doen nadat Largus een account heeft verwijderd wegens het niet naleven van de voorwaarden.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de klant binnen een door Largus gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Bij gegoede twijfel omtrent de rechtmatigheid van het gebruik van de door Largus ter beschikking gestelde diensten behoudt Largus het recht de levering op te schorten tot uitspraak terzake van een Belgische rechter volgt.

Largus heeft ten allen tijde het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen door Largus tijdig gecommuniceerd worden via mail.

April 2016